Vedecké ciele konferencie sledujú dve línie: politologickú a lingvistickú. Ťažiská zámeru ležia na:

 • teoretickej konceptualizácii a empirickej identifikácii procesov spojených s politickou komunikáciou,
 • analýze diskurzívnych stratégií politickej komunikácie,
 • vytvorení teoreticko-empirickej základne pre etablovanie politickej lingvistiky ako novej lingvistickej subdisciplíny v podmienkach Slovenskej republiky.

 

Medzi tematické okruhy konferencie patria najmä: 

 • politolingvistika – vznik, ciele, koncepty, metódy, objekt výskumu
 • jazyk extrémizmu, radikalizmu, populizmu
 • politický diskurz
 • lexikálno-sémantická perspektíva politického jazyka
 • politická korektnosť
 • politická komunikácia
 • parlamentný jazyk
 • jazyk a ideológia
 • jazyk vo volebnej kampani
 • jazyk a diplomacia