Interdisciplinárna konferencia Jazyk a politika. Na pomedzí lingvistiky a politológie je medzinárodným vedeckým podujatím, ktoré sa na Ekonomickej univerzite v Bratislave koná pravidelne od roku 2016. Hlavným organizátorom je Fakulta aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave v spolupráci s Ústavom politických vied Slovenskej akadémie vied a Slovenskou spoločnosťou pre regionálnu politiku pri SAV. Cieľom konferencie je predstaviť výsledky výskumu politického jazyka očami odborníkov z viacerých vedeckých disciplín. Nielen lingvistiky a politológie, ale rovnako sociológov, ekonómov, ako aj odborníkov na interkultúrnu a masmediálnu komunikáciu. Politický jazyk je totiž spoločným objektom výskumu viacerých humanitných a spoločenských disciplín. Zborníky z ročníkov 2016, 2018 a 2020 boli indexované v databáze Web of Science. V roku 2021 sa konferencia uskutočnila 17. septembra 2021 prostredníctvom platformy Google Meet.